Foreningen FAKTOR 13

Vedtægter for
Foreningen FAKTOR 13 – professionelle kunstnere i Silkeborg og omegn

1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er FAKTOR 13 – professionelle kunstnere i Silkeborg og Omegn, forkortet FAKTOR 13.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

 1. At samarbejde omkring fællesudstillinger og kunstprojekter.
 2. At inspirere til det kunstneriske arbejde gennem fællesmøder og andre aktiviteter.
 3. At arbejde for at skabe mere synlighed og opmærksomhed omkring det kunstneriske arbejdsfelt ved at være en gruppe med et konstruktivt samarbejde med udgangspunkt i forskellige individuelle udtryksformer.
 4. At udnytte og optimere det enkelte medlems potentiale gennem en fælles indsats.

3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver kunstner, som er villig til at indgå i foreningens fælles aktiviteter og som efter ansøgning kan godkendes af samtlige medlemmer.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde cv med uddannelse og udstillingsaktivitet med videre. Ansøgningen sendes pr. mail til foreningens kontaktperson.

Stk. 3. Udmeldelse skal ske ved henvendelse til foreningens kontaktperson. Med mindre særlige grunde gør sig gældende, bør udmeldelse dog ikke ske under planlægningen af et udstillingsprojekt, hvor den pågældende er involveret.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af fællesmødet fastsat kontingent på en af foreningen dertil oprettet bankkonto.

Stk. 5. Fællesmødet kan ekskludere et medlem, blandt andet hvis:

 1. Et medlem har været illoyal overfor foreningen i offentlig sammenhæng.
 2. Et medlem til skade for foreningen handler imod fællesmødets beslutninger. Disse beslutninger skal fremgå af referatet.
 3. Et medlem, der i væsentlig grad undlader at deltage i det fælles arbejde.

Eksklusion af et medlem kræver samtlige medlemmers godkendelse på et fællesmøde.

4. Fællesmødet

Stk. 1. Fællesmødet er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Fællesmøder afholdes flere gange årligt. Fællesmøde kan af ethvert medlem med 14 dages varsel indkaldes pr. mail til medlemmerne med angivelse af motiveret dagsorden.

Stemmeberettigede på fællesmødet er alle medlemmer, der er til stede. Korrekt indkaldt fællesmødet er beslutningsdygtigt uanset fremmøde.

Stk. 3. Når der er indkaldt til fællesmøde kan enhver fremsætte supplerende dagsordenspunkter pr. mail til samtlige medlemmer senest tre dage før mødets afholdelse.

Stk. 4. Dagsordenen for fællesmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Siden sidst, herunder oplæsning af sidste mødes referat
 3. Orientering fra nedsatte arbejdsgrupper
 4. Drøftelse af forslag og af foreningens aktiviteter
 5. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab på årets første fællesmøde.
 6. Valg blandt medlemmerne af revisor og suppleant for et kalenderår ad gangen på årets første fællesmøde
 7. Eventuelt

Stk. 5. Fællesmødet er beslutningsdygtigt ved min. 5 deltagere. Hvor ikke andet er nævnt, træffer fællesmødet sine beslutninger med 1 stemme mere for end imod og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager.

Stk. 6. Ekstraordinært fællesmøde er uanset indkaldelse altid beslutningsdygtigt, når alle medlemmer er til stede og enige om mødets afholdelse og dagsorden.

Stk. 7. Referatet udsendes hurtigst muligt, senest 1 uge, efter mødet til alle medlemmer. Hvis der herefter ingen indsigelse fremkommer ved mail til alle medlemmer inden yderligere 1 uge, anses referatet for godkendt. Eventuelle indsigelser tages op på det næstfølgende fællesmøde.

5. Foreningens forhold mellem fællesmøderne

Stk. 1. Fællesmødet vælger en talsmand/kvinde, der fungerer som kontaktperson udadtil samt en kasserer. Talsmanden/kvinden skal angives som kontaktperson på FAKTOR13´s hjemmeside. Talsmanden/kvinden er forpligtet til at indkalde til fællesmøde, lige så snart en henvendelse til foreningen tilsiger det. Kassereren er ansvarlig over for fællesmødet for økonomi, herunder budget, regnskab samt betaling af regninger. De øvrige funktioner og tillidshverv varetages af diverse ad hoc-udvalg.

Stk. 2. For at støtte det demokratiske grundlag i gruppen, skal alle medlemmer så vidt muligt deltage aktivt i min. 1 arbejdsgruppe og i det øvrige fællesskab.

Stk. 3. Alle tillidshverv skal udføres i overensstemmelse med nærværende vedtægter, fællesmødets beslutninger, samt eventuelle vilkår for modtagne donationer, sponsorater mv.

Stk. 4. Fællesmødet genbesætter et tillidshverv på ny på næstfølgende møde efter at det er blevet ledigt.

6. Nedsættelse af selvstændigt arbejdende arbejdsgrupper

Stk. 1. Fællesmødet kan nedsætte helt eller delvis selvstændigt arbejdende arbejdsgrupper blandt foreningens medlemmer og evt. gæster til at forestå planlægning og afvikling af udstillinger og relevante kunstprojekter. Gæster skal ligesom nye medlemmer godkendes af alle medlemmer af foreningen.

Stk. 2. Fællesmødet kan i øvrigt nedsætte ad hoc-udvalg.

7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres af den på fællesmødet valgte revisor.

Stk. 3. Kassereren fører foreningens medlemsregister med angivelse af mailadresser, som skal være tilgængelig for samtlige medlemmer.

8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes ved underskrift af talsmanden/kvinden og kassereren i forening. Der kan meddeles fuldmagter.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de gyldigt påtagne forpligtelser, der påhviler foreningen.

9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af alle foreningens medlemmer på et fællesmøde, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Der skal meddeles fuldmagter.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra det fællesmøde, de vedtages på.

10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af alle foreningens medlemmer. på to på hinanden følgende fællesmøder med mindst 1 uges mellemrum. Der skal meddeles fuldmagter.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens nettoaktiver et kunstnerisk projekt af almen betydning efter det aktuelle fællesmødes nærmere bestemmelser.

 

Således vedtaget på foreningens stiftende fællesmøde den 14. august 2017